CĂ­mlap
A közössĂ©gi adĂłszĂĄm Nyomtatás E-mail
AdĂłWeb.hu   
2006. June 13. Tuesday 14:20
A közössĂ©gi adĂłszĂĄmA Magyarországon illetékességgel rendelkezĂ” adózóknak az Európai Unió közösségén belüli kereskedelmi tevékenységük folytatásához, a közösségi adójogszabályoknak megfelelĂ” egyéni nyilvántartási számmal (az Európai Unióban használt terminoló-giával közösségi áfa-azonosító számmal) kell rendelkezniük. Magyarországon ez a speciális adónyilvántartási szám az ún. közösségi adószám lesz.
 
A 6. direktíva rendelkezik az áfa-azonosító szám felépítésérĂ”l is. Eszerint valamennyi közösségi adószám elĂ”tt fel kell tüntetni a 3166 Alfa 2 ISO nemzetközi szabványnak megfelelĂ”en egy azonosítót, amelynek segítségével a kibocsátó tagállam azonosítható.

Az uniós elĂ”írások szerint a közösségi adószám kötelezettségekkel is jár. 2004. má-jus 1. után a közösségi adószámmal rendelkezĂ” adózóknak az ÁFA bevallással együtt egy olyan adatszolgáltatást is be kell küldeniük az adóhivatalnak, amely partnerenkénti bontásban mutatja be az EU tagállamaiba történt termékértékesítéseket, amennyiben ÁFÁ-t nem számítottak fel ezek során. Ezeket az adatokat az APEH feldolgozza és a termékértékesítésekre vonatkozó információkat elküldi a másik tagország központi kapcsolattartó irodájának (CLO).

Az áfa-azonosító számnak az Európai Unión belül, különbözĂ” tagállamokban illetékes adóalanyok közötti kereskedelemben, az ún. belsĂ” piaci kereskedelemben van jelentĂ”sége. BelsĂ” piaci kereskedelemrĂ”l akkor beszélünk, ha az árut másik tagállamba értékesítik, vagy másik tagállamból szerzik be, a szolgáltatásra a teljesítés helye szerint [a hatályos magyar szabályozás szerint a 15. § (2)-(4) bekezdései szerint], vagy a megrendelĂ” székhelye szerint [15. § (5) bekezdés] másik tagállami adózónak kell megfizetnie. Az export és az import elnevezés az Unióban csak akkor használatos, ha az értékesítés az Unión kívülre irányul, vagy onnan történĂ” beszerzést jelent.

Ha belsĂ” piaci áruértékesítésre vagy egyes, jogszabályban nevesített szolgáltatások teljesítésére vonatkozó szerzĂ”dés megkötésekor a másik tagállamban illetékes vevĂ” a nevén és a címén túl közli az illetĂ”sége szerinti tagállam adóhatósága által kiadott áfa-azonosító számot, ezzel arról is tájékoztatja az eladót, hogy adómentesen, 0 százalék általános forgalmi adóval akarja az árut megvásárolni, a szolgáltatást igénybe venni. Az adót az áfa-azonosító számot kiadó tagállamban, az ott érvényes szabályok szerint fogja megfizetni, mint tagállami beszerzést terhelĂ” adót. Tekintettel a fennálló eshetĂ”ségre, az eladónak magának is rá kell kérdeznie, hogy a másik tagállami vevĂ”je rendelkezik-e áfa-azonosító számmal, ugyan is ettĂ”l függ, hogy számlázhat-e részére adó nélkül.

A csatlakozást megelĂ”zĂ”en az APEH kiépíti azt az információs rendszert, amely megteremti a lehetĂ”séget a magyar adózók részére is, hogy üzleti partnereik közös-ségi adószámáról, annak érvényességérĂ”l érdeklĂ”dhessenek. A rendszer mĂ»ködé-sének leírásáról az APEH internetes honlapján, valamint az ügyfélszolgálatokon el-érhetĂ” írásbeli anyagok útján kaphatnak majd tájékoztatást.

A közösségi adószámot az adóhivatal az adóalany kérésére adja, az adóköteles értékesítés megkezdésekor vagy a mĂ»ködés során a közösségen belüli értékesítés megkezdésekor. EgyszerĂ»sítési okokból 2002. augusztus 1-jétĂ”l az adóhivatal azoknak az adóalanyoknak kérés nélkül ad közösségi adószámot, akik az általános forgalmi adóra vonatkozó bevallás szerint már most is értékesítenek, illetve importálnak az Európai Unióba/ból árut vagy teljesítenek szolgáltatást, és ebbĂ”l adódóan várhatóan a jövĂ”ben is fognak.

Azok, akik 2003. augusztus 15-éig nem kaptak értesítést áfa-azonosító szám megállapításáról, adatmódosító, változásbejelentĂ” lapon kérhetik annak megállapítását. A közösségi adószámot be kell jegyezni az egyéni vállalkozói igazolványba, illetve a cégjegyzékbe is. Az nyilvános, a mindennapi gazdasági tevékenységhez kapcsolódó azonosító szám.

 
2021. October 20. Wednesday 01:57

Elfelejtette jelszavát?
Még nem regisztrálta magát? Regisztráljon most!
LegutĂłbbi vĂĄlaszok
hirdetés


Friss cikkek
SzavazĂĄs
Ön szerint megoldja az Állam problĂ©mĂĄjĂĄt a tervezett adĂłvĂĄltozĂĄs?
 

hirdetés

hirdetés

hirdetés